ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                 เดิมทีเป็นโรงเรียนเล็กๆ มีชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลสากอ ๑” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๔ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยการนำของนายสุวรรณ อังคารวัลย์ อดีตครูใหญ่ ได้ขอแรงชาวบ้านช่วยกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน ๑ หลัง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ เมื่ออาคารเรียนชั่วคราวชำรุด 
                 ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ ป.๑ข ขึ้น
๑ หลัง จำนวน ๔  ห้องเรียน
                 ปี พ.ศ. ๒๔๙๕  ทางราชการได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลสากอ ๑ เป็นโรงเรียนบ้านสากอ (ตามคำสั่งที่ ๒๗๙๖/๒๔๙๕   ลงวันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๔๙๕)
                 ปี พ.ศ. ๒๕๑๕  ทางราชการได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และได้รับจัดสรรงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๐๔ ขึ้น จำนวน ๑ หลัง ๒ ชั้น ๘  ห้องเรียน
                 ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้ปลูกสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ ขึ้น  จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน 
                 ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่าง เป็น ๘ ห้องเรียน ได้งบประมาณสร้างส้วมจำนวน ๑ หลัง ๕ ที่นั่ง โรงฝึกงานแบบกรมสามัญจำนวน ๑ หลัง 
                 ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑ กรป.กลาง  ได้สร้างเสาธงให้กับโรงเรียน
                 ปี พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้งบประมาณปลูกสร้างเรือนเพาะชำ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  
                 ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้งบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอล เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์ จำนวน ๓ ลูก เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท  
                 ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ เป็นเงิน ๘๐๔,๒๐๐ บาท  
                 ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้งบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล เป็นเงิน ๑๒๘,๐๐๐ บาท
                 ปีการศึกษา ๒๕๓๔ โรงเรียนได้เปิดเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
                 ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘ อาคาร ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน เป็นเงิน ๖,๐๙๘,๔๐๐ บาท
                 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๔/๔๕  ๔  ที่นั่ง เป็นเงิน ๒๔๒,๒๐๐  บาท 
 
                 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสากอ มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๔๕๗  คน  บุคลากรโรงเรียน  ๓๘ คน   ผู้บริหาร  ๑   คน 
ครู  ๒๐ คน  พนักงานราชการ  ๖  คน  ครูผู้สอนอิสลามศึกษา  ๖  คน    ครูอัตราจ้าง  ๒  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน นักการภารโรง  ๑  คน และพนักงานรักษาความปลอดภัย  ๑  คน