อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน


                                             อัตลักษณ์        :  การดำเนินชีวิตตามแนววิถีอิสลาม                                             เอกลักษณ์        :  โรงเรียนน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงาม