วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 
                                     วิสัยทัศน์        :  รู้หน้าที่   มีวินัย    ใฝ่ศึกษา    พัฒนาคุณธรรม                                     ปรัชญา          :  ความรู้   ความศรัทธา  เน้นการปฏิบัติ