พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. สนับสนุนบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. พัฒนาบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้
 
เป้าประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. บรรยากาศและสภาพแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้