ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
นายสุวรรณ  อังคารวัลย์ ครูใหญ่ ๒๔๖๕ – ๒๔๗๓
นายปรีดา  ตาซา ครูใหญ่ ๒๔๗๓ – ๒๔๗๔
นายปิ่น  อินแสงฤทธิ์ ครูใหญ่ ๒๔๗๔ – ๒๔๗๙
นายสมัคร  ยาลาวัลย์ ครูใหญ่ ๒๔๗๘ – ๒๔๘๔
นายสาและ  ปาติ ครูใหญ่ ๒๔๘๔ – ๒๕๐๐
นายมาตร  ดำนิล ครูใหญ่ ๒๕๐๐ – ๒๕๐๒
นายอำพร  จันทร์สว่าง ครูใหญ่ ๒๕๐๒ – ๒๕๐๓
นายวัน  หัตถา ครูใหญ่ ๒๕๐๓ – ๒๕๑๙
นายจิต  แดงน้อย ครูใหญ่-ผู้อำนวยการ ๒๕๑๙ – ๒๕๓๙
๑๐ นายถวิล  แท่นศรี ผู้อำนวยการ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔
๑๑ นายตะวัน  จันทรมุกดานนท์ ผู้อำนวยการ ๒๕๔๕ – ๒๕๔๗
๑๒ นายสุรพงศ์  วัชรกุล ผู้อำนวยการ ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑
๑๓ นายเฉลิมเกียรติ  ตั้งอารมณ์ ผู้อำนวยการ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓
๑๔ นายบุญชู  ราชสุวรรณ ผู้อำนวยการ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙
๑๕ นางสาวดวงใจ  แดงน้อย ผู้อำนวยการ ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน