คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสากอ
 


                        ชื่อ – สกุล                                   ตำแหน่ง
๑. นายสัญชัย  เหสามี                          ประธานกรรมการ
๒. นายมูฮำหมัดคอเซ็ง  สามูนิง                                กรรมการ
๓. นายสาแลแม  เจ๊ะมิง                                กรรมการ
๔. นายบรือฮานูดิง  มะลาเย็น                                กรรมการ
๕. นายมะนอ  อาแว                                กรรมการ
๖. นายสะมะแอ  บากากอ                                กรรมการ
๗. นายอดุลย์  จะมาจี                                กรรมการ
๘. นายมาหามะ  ดือเลาะ                                กรรมการ
๙. นายซารี  เจ๊ะโด                                กรรมการ
๑๐. นายอับดุลเราะแม  สามะ                                กรรมการ
๑๑. มูหะมะฮานาพี  บากากอ                                กรรมการ
๑๒. นายอารง  มะแอ                                กรรมการ
๑๓. นายอนุวา  มะมอ                                กรรมการ
๑๔. นายไพศาล   เหสามี                                กรรมการ
๑๕. นางสาวดวงใจ  แดงน้อย                               เลขานุการ