ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน


ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
อนุบาล ๒ ๑๓ ๒๔ ๓๗  
อนุบาล ๓ ๒๔ ๑๕ ๓๙  
รวมก่อนประถมศึกษา ๓๗ ๓๙ ๗๖  
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๓ ๓๐ ๕๓  
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๕ ๒๓ ๔๘  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๘ ๒๐ ๔๘  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๕ ๒๐ ๕๕  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๐ ๑๗ ๔๗  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๒ ๒๘ ๕๐  
รวมประถมศึกษา ๑๒ ๑๖๓ ๑๓๘ ๓๐๑  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๖ ๑๔ ๔๐  
มัธยมศึกษาที่ที่ ๒ ๑๓  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐ ๑๗ ๒๗  
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๑ ๓๙ ๘๐  
รวมทั้งหมด ๑๙ ๒๔๑ ๒๑๖ ๔๕๗