ภาพกิจกรรม
การสอบและการประเมินทักษะภาษาไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน  2562
             นางสาวดวงใจ  แดงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากอ ได้มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนบ้านสากอ ดำเนินการสอบ
วัดความรู้ทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-3 ของศูนย์ประสานงาน
และบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการประเมินด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ของสพฐ. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  เพื่อจะได้นำข้อบกพร่องไปปรับปรุงและพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,15:29   อ่าน 66 ครั้ง