คณะผู้บริหาร

นางสาวดวงใจ แดงน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากอ

นายไพศาล เหสามี
ครูรักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอับดุลรอแม สะบูดิง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนวลน้อย ศรีวิเชียร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายอิสมาอีล มะรอวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายอับดุลฮาเล็ง อับดุลเลาะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ