คณะผู้บริหาร

นางสาวดวงใจ แดงน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากอ

นายไพศาล เหสามี
ครูรักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายอับดุลรอแม สะบูดิง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนวลน้อย ศรีวิเชียร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอิสมาอีล มะรอวี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอับดุลฮาเล็ง อับดุลเลาะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1