ปฐมวัย

นางวนิดา มะหะมะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย

นางมัซตูราห์ แวดือราแม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นงสาวสูรัยน๊ะ เจะลากายู
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวฮาซานา มะสะอาว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2