ปฐมวัย

นางมัซตูราห์ แวดือราแม
ครูชำนาญการ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นงสาวสูรัยน๊ะ เจะลากายู
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวฮาซานา มะสะอาว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวศศิภา ผุดผ่อง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2