กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนวลน้อย ศรีวิเชียร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวฟาฎีลัด รอนิง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนีต้า ดอเลาะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางอุสปา ลาเต๊ะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1