กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนวลน้อย ศรีวิเชียร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวฟาฎีลัด รอนิง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนีต้า ดอเลาะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางอุสปา ลาเต๊ะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1