กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนูรฮูดา ดือราแม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายอับดุลฮาเล็ง อับดุลเลาะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางรอฮีม๊ะ หลังเถาะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1