กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนูรฮูดา ดือราแม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอับดุลฮาเล็ง อับดุลเลาะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางรอฮีม๊ะ หลังเถาะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1