อิสลามศึกษา

นายอาห์มัด จะมาจี

หัวหน้าอิสลามศึกษา

นางสาวรูฮานา บินสาแล๊ะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวซารีหม๊ะ เจ๊ะแว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางมัสกาห์ เจ๊ะเต๊ะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวฟาซีย๊ะ เจ๊ะยะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสารอ หะยีสาและ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1