กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายซูกัรนัย มูลลาวัล
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยามีล๊ะ มามะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายแวมาฮาดี หะยีแวสตาปอ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1