กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไพศาล เหสามี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายกิตติภัฏ พลศักดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1