กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจรูญ ฤทธิสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ