กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจรูญ ฤทธิสุนทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2