กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปาดีละห์ อารง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายอับดุลรอแม สะบูดิง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางนูรรานี มูลลาวัล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางอมฤตา อูเซ็ง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1